Årsmøtereferater

Åpen post / Årsmøtesamling på Lien Fjellgård 23.01.2010

Plan for 2010:
Semin: Innsetting av 2 bukker til tapping.  Helenes Polargutt er foreslått. Har noen av medlemmene en å foreslå?  Bjørg forslo å spørre Henriksveen som har bukker fra Sverige, en linje som ikke er mye spredd her i Norge.    Laget er villig til å betale kr 4000 pr. bukk og evt. noe mer utgifter hvis nødvendig.  Viktig å komme i gang nå, sæd fra utlandet blir neste satsing. Vi må finne et land som selger enkeltdoser i stedet for å kjøpe bukk og sitte igjen med alt for mange doser.  Kursing i inseminering blir undersøkt.  Laget prosjekter å støtte med kr 10.000.
Fiberutvkling: Vi må ha en Dialog med NSG, Innovasjon Norge og Telespinn om et  registreringssystem slik at Telespinn  kan registrere fiber innlevering  og veilede  hvilke dyr som bør/skal avles på (og eventuelt bør tas ut av avl/ut av fiberproduksjon).   Har de som sorterer mulighet til å følge klippingen og veilede i forhold til kasting?  Kan Telemark forskning bidra med plan?    Medlemmene trenger mer objektiv kunnskap om dyra og fiberen sin. Kan saue- kontrollen være noe vi kan benytte? Vi må vise at vi kan klare dette.   Bjørg jobber videre med dette. Frank følger opp.  Videre sier Bjørg at kemp (strie dyrehår som ”kryper” ut av garnet og heller ikke tar farge) er et stort problem.  Med et bedre system for fiber-registrering kan vi ”luke” ut de dyra som gir mye kemp  (alle dyr har noe kemp).
Helsepyramiden: Avelsbesetninger som kan levere dyr til alle besetninger, dette har vært en plan fra 2005.    Besetningen må være villig til å underlegge seg strengere kontroll angående helse fra myndighetenes side.  Forståelse fra medlemmene om at støtte fra laget kan gis da dette vil koste noe.  Ønskelig med 5-7 besetninger som kan forsyne hele landet.  Noen som vil være med?    Kanskje besetningene bør betjene forskjellige landsdeler, slik at ikke hver besetning sender landet rundt – best i forhold til helse og smittefare.
Medlemmene anmodes om å melde seg inn i Friskere Geiter:  Dag Lindheim tlf.915 47 810 (overtok etter Nils Leine).  All prøvetaking er gratis, men du må ta kontakt.  Prøver tas helst av nyklipte dyr da det er vanskelig å treffe blodåren gjennom fiberen.
Årsmøtedeltakelse: Hva kan gjøres for å få flere på årsmøte?   Hvor skal vi legge årsmøtet for å få flere til å møte opp?  Nærmere E18, nærmere Gardermoen?  Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag.  Det har vært veldig fint å ha årsmøte på Lien ettersom det er nære spinneriet og vi kan ta med fiber samtidig (sparer porto), men vi er åpne for nye steder.
Oddrun etterlyste Klippekurs.  Kanskje aktuelt på neste årsmøte?  Kanskje trykk på skinnfell?
Bereding av skinn:  Horn skinn i Brønnøysund (Flott hjemmeside som viser produkter derfra) Et alternativ til Roar eller Granberg?
Vi takker Else Engen for lang og tro tjeneste i styret i Norsk Mohairlag og er veldig glade for at hun fortsetter med registreringen og Mohairposten.
Møtet avsluttet ca kl 1820.
Middagen ble servert kl 19 og bestod av skinke med lokal ost, veldig lik parmesan til forrett, stekt geitelår med fløtegratinerte poteter og diverse grønnsaker til hovedrett og vaniljeis med lunkne molter til dessert.  Jam, jam!
Dagen ble avsluttet med fagprat og annet i baren.  Søndag, etter frokost, dro vi til Telespinn, omvisning på spinneriet og i butikken og noe handling.  Helgen ble avsluttet med lunch hos Bjørg. Vi gleder oss allerede til neste møte.
Nessætra 01.02.2010
Anga Sæthern/sekr.

Styremøte på Scandic Høvik, 21.09.2009

Tilstede: Frank Hvaal, Helene Sørby Larsen, Else Engen, Werner Jakobsen og Anga Sæthern.
Sak 1:  Referat styremøte .03.2009 godkjent
Sak 2:  Samarbeid NSG /raselag ang. avlsarbeid.

Forslag fra NSG er å tappe en bukk og importere 200 doser, dette er lite aktuelt , da vi kun får en ny linje og  spredd over hele landet. Samtidig som kostnadene vil bli for store. Behov og ønske er 4 linjer. Det samme er ønsket fra de andre raselagene.
Ønskelig hadde vært å kjøpe ferdige ”strå”, men myndighetene stiller krav om at import må skje fra et EU-land eller EU-samarbeidende land,  New Zeeland er ikke det.
Tilstanden i dag er at vi klarer å drive avl, men har for lite materiale til å drive raseutvikling.
Sak 3:  Status salg av dyr; Mattilsynets regler, lokale fylkesvise regler, prisnivåer etc.

Det er stor etterspørsel etter dyr, men det er blitt vanskelig/umulig å flytte dyr over fylkesgrenser, i Vestfold er det nå innført søknadsplikt og spesifikke krav for  flytting av hunn-dyr også innenfor fylket   Dette må vi skaffe mer informasjon om og finne ut hva som er bestemmelser fra Mattillsynet sentralt, hva praktiseres lokalt?
NSG tok opp ønsket om å utvikle sertifisering av avlsbesetninger/helsepyramide i samarbeidsrådet for Helsetjrenesten tdligere i år.   Det er nå dannet en arbeidsgruppe bestående av Ola Nyberg (leder HTG/Friskere Geiter), Ola Rygg  (rep. Småraselagene), Ingrid Melkid (KOORIMP ,Animalia), Tone Edland (styret NSG) Thor Blichfeldt (avlssjef NSG) og Trine Bjørnerås (rådgiver geit NSG,sekretær)
Tre punkter som er satt opp for Helseplan geit:

1:  Bevare og forbedre helsen i geitepopulasjonen

2:  Hindre introduksjon og spredning av nye sykdommer

3:  Ha systemer som tillater avlsarbeid med liten helserisiko.
Frank ber om at det blir tett samarbeid med Mattilsynet hele veien, ettersom det er Mattilsynet  som skal vurdere framtidige søknader om flytting av dyr fra ”Avlsbesetningene ” dersom  ikke Mattilsynet   sentralt kommuniserer tydelig til sine miljøer at opplegget som lages innbærerer at det faktisk blir enkle og forutsigbare rutiner for flytting av dyr fra de aktuelle besetningene er vi like langt.
Et annet frustrerende problem er vaksinasjon.  Det er ikke krav om vaksinering mot paratuberkulose i alle fylker,  bør vaksinasjon bortfalle i de fylker som krever det,  slik at prøvetaking viser reell smitte og ikke smitte tilført ved vaksine?
Dette bør avklares i forhold til prosjekt friskere geiter .  Slik det fungerer nå må enten Mattilsynets  eller Friskere Geiters regelverk brytes.  Følges reglene til Friskere Geiter vil de som bor i ”vaksinasjons-fylker” slite med å få godkjenning av flytting fra det lokale Mattilsynet.
Resultat av dette arbeidet er lovet ferdig før jul- vi håper på det!
Priser på dyr:  Hver selger står fritt til å bestemme priser selv,  men geitekje- kr 3500,bukkekje kr 2500,  geit kr 4500, avlsbukk kr 5000 regnes som ”greie” priser.
Sak 4:  Medlemsstatus:  Målet med  75 betalende medlemmer i 2009, er ikke nådd. Det er mange nye medlemmer så laget vokser, men det er en del medlemmer som ikke har betalt kontingenten og heller ikke meldt seg ut så vi håper en purring i Mohairposten gir resultater.
Sak 5:  Stamboka:  de som registrerer dyra sine er flinke til å ajourføre registeret ved å melde om døde dyr.  Noe har ingen opplysninger om dyra sine, men de anmodes om å registrere likevel, det vil jo bli en stambok etter hvert.  Laget kan kanskje hjelpe noe hvis det gis beskjed om hvor dyra kommer fra da noe kan være registrert på tidligere eiere. Det kan etterhvert bli krav om å bruke NSG sitt register.
Sak 6:  Mohairposten:  Else er godt i gang med å sette sammen stoff og redegjorde om det som finnes og etterlyste det som mangler.
Sak 7:  Telespinn selger det garnet de spinner og klarer ikke å produsere nok.  Kapasitet på rensing og vask må økes.    Det forespeiles en rabatt på 3-5 % på varer, garn og leiespinning til mohairlagets medlemmer.
Hva kan mohairlaget gjøre for Telespinn?  Ønskelig at Telespinn også profilerer mohairlaget i sine presentasjoner.
Sak 8:  Årsmøte/valgkomite.  Årsmøte 30/31 januar På Lien Fjellgård, samme opplegg som i år, forespør leder for friskere geiter om å komme for å informere.
Valgkomiteens leder Bjørg Solheim informeres om hvem som er på valg.  Andre i valgkomiteen er  Rune Stensrud og Karl Helge Askim.  Anga kontakter valgkomiteen.

Nessætra, 28.09.2009
Anga Sæthern/sekr

 

Referat fra styremøte på Scandic Høvik, 26.03.2009

Tilstede:  Frank Hvaal, Else Engen, Helene Sørby Larsen, Werner Jakobsen og Anga Sæthern..

Saksliste:  Franks forslag til hovedfokus og målsplan for 2009:

Telespinn/ Helene:   Det må etableres gode rutiner for levering av fiber.  Klare retningslinjer for klargjøring av fiber til salg og leiespinning.  Fiberen må være mest mulig ren for vegetabiler og annen ”skitt”.. Etablere gode rutiner for prising og avregning av fiber, leie spinning og kjøp av garnprodukter. Eget tilbud til mohairlagets medlemmer?                                               Telespinn får en side i Mohairposten.

Samarbeid med NSG/Frank: Ang. registrering i saue/ammegeitkontrollen avveier vi nye og bedre tilbud (årsmøtetiltak), men det er planlagt nye møter i vår. Else blir med på møte hvis det passer.  Hva kan vi få til ang. hjemmeside vha. NSG?   Hva skjer på seminfronten – må følges opp-   NilsJørgen Bruserud?

Medlemsverving/Anga:  Det er flere nye medlemmer allerede i 2009, ikke mer en 46 som har betalt så langt, men vi avventer purring, evt. i Mohairposten. Viktig med synliggjøring av mohairgeita i medier, Sau og Geit: artikkel av Frank. Plan om artikkel i Familien fra Telespinn (av Anne Bye Granheim, freelance journalist).   Artikkel i Bondebladet?  Stand på Beitostølen på geitedagene 21-23 august? Helene styrer evt. deltakelse.

Registrering av dyr/ Else. Omfattende undersøkelser om gamle dyr er i gang, de fleste registrerte dyre-eiere har fått tilsendt brev med ønske om opplysninger om fødte, døde og solgte dyr, en del respons, men medlemmene mases på.  Vil også bli mast om i Mohairposten.  Uvisst hvor mange dyr som er i lagets register pr i dag.
Mohairpost: Else.  En post i 2009 + annen informasjon via e-post, de som ikke vil ha det gir beskjed og får brev som til de som ikke har e-post.
Innhold:  Referater – Telespinn – fiberbehandling – strikkeoppskrift.
Anga jobber med ”kompendiet” og håper det blir ferdig i sommer. Husk: versjon nr og dato.  Legges ut i  pdf-fil

Sperring av fylkesgrenser pga sykdom.  Det er ekstra viktig nå at alle følger reglene når det gjelder flytting av dyr. Vi må prøve å få noen godkjente besetninger slik at ikke næringen stopper opp. Tar dette opp med NSG for evt. mulig hjelp derfra.  Interesserte medlemmer bes melde seg.

Eventuelt:
Årsmøte 2010:  30/31.jan. Lien Fjellgård.  Helene bestiller.
Forslag fra Else om årsmøteprotokoll som skrives på årsmøtet, Vedtatt.   Årets årsmøtereferat limes inn i protokollen, senere referater skrives direkte på årsmøtet og underskrives der.

Nessætra, 10.05.2009
Anga Sæthern

ÅRSMØTESAMLING 2009

Lien Fjellgård 31.01-01.02. 2009-02-24

Norsk Mohairlag startet som vanlig sin årsmøtesamling med lunch.  Vi var 26 til bords og koste oss i koselige, historiske omgivelser med stedets spesialiteter.  Årets faginnlegg var ved veterinær Per Helge Seltveit, Seljord fra Mattilsynet.

Tema var klauvråte og blåtunge som er aktuelle sykdommer på småfe.

Det som er skremmende er at dyrene kan være smittet uten at sykdommen bryter ut.

Det er oppdaget fotråte på geit i Telemark og Buskerud, det er solgt dyr med smitte fra Telemark til Oppland.  På sau også i Rogaland.

Dyr som går i ”sørpe” er spesielt utsatt, så tørt underlag er viktig. Fotråte kan oppstå  ved foring med rundballer (sørpe på beite plassen).

Foreløpig kjenner vi forholdsvis lite til sykdommen, hvor mange bakterier skal til for at sykdommen skal bryte ut?  Stort satsingsområde for å  bekjempe sykdommen.  Les mer om klauvråte på: animalia.no
BLÅTUNGE:
Blåtunge er også en virus-sykdom som rammer drøvtyggere.  De siste 2 årene har den hatt en omfattende utbredelse i Europa,lengst nord Danmark, men nå også oppdaget i Vest Agder.  V Det har ikke tidligere vært påvist smittsomme sykdommer på mohairgeit, nå innhentes også denne  rasen, det er derfor ekstra viktig at vi som dyreholdere følger alle forskrifter og gjør hva vi kan for å bekjempe utbredelse.

Informasjon om Blåtunge fra Veterinærinstituttet:

 

Neste post på programmet var informasjon om spinneriet av Bjørg Solheim, hun viste bilder og forklarte prosessen.  Etter montering og opplæring av leverandøren har det vært en bra progresjon i utviklingen av et fint mohairgarn. Bjørg og de ansatte ved spinneriet er en iherdig gjeng som har stått på i lange dager, og med mange tanker om nettene.   Etter en prøveperiode kom leverandøren tilbake for å  følge opp, noe som føltes veldig nyttig.

Garnet er i stadig i utvikling , men produseres i dag hovedsaklig i 3 kvaliteter:  kid-Mari,   ung- geit/Tiril og Pan- bukkegarn, den grove mohairen vil etter hvert spinnes  til ryegarn. Garnet leveres i natur og farget. Problemer oppstår, men de løses.    Noe som vil gjøre prosessen lettere er at vi produsenter blir flinkere til å sortere fiberen, både på kvalitet og utrensking av vegetabiler.  Vi  vil ha et fint garn – ikke sant? Hjemmeside: www.telespinn.no
Besøket på spinneriet dagen etter var meget interessant for alle, moro å se hva som skjer! Vi fulgte fiberen fra vask til ferdig garn, en omfattende prosess.

Det ble handlet i butikken og årsmøtesamlingen ble avsluttet med deilig lunch og nyttige samtaler.

Etter et effektivt årsmøte ble det tid til aktuelle diskusjoner.
Randi Sandberg foreslo å bruke den fine lange halsfiberen til dukke/engle-hår, nisse-skjegg, legges  i små poser til hobbybruk, lønnsomt.

Inger Jørstad Dahl er bekymret for bukkesituasjonen i Oppland-fylke nå som det blir enda strengere  å flytte dyr.  Ha med inseminering?  Har vært et aktuelt og vanskelig tema i mange år.  Det har vært vanskeligheter med inseminering av geit og det forskes på området.  Det er tappet 2 bukker i Norge,men den ene har stor utbredelse fra før og den andre et resultat av bevisst linjeavl og er derfor ikke å anbefale.  Det jobbes videre mot  genforsk og korimp. Kan NSG hjelpe med dette? Nils Jørgen Bruserud er  satt på saken og vi avventer informasjon fra han.
På grunn av sykdommer og sykdomsbekjempelse er det nå veldig strengt/vanskelig å få tillatelse til å flytte dyr over fylkesgrenser.  For å få tak i nye dyr, nye bukkelinjer er vi avhengig av slike tillatelser.  Det er derfor viktig for Mohairlaget  at vi kan få registrert besetninger som er godkjent av Mattilsynet for slik”eksport”.  Styret er interessert i å komme i kontakt med besetninger som er villige til å legge nødvendig jobb i dette.  På årsmøtet meldte Helene Sørby Larsen, Bjørg Solheim, Kari Larmerud og Frank Hvaal seg interesserte.  Styret må jobbe mot Mattilsynet i denne saken.  Kan NSG være tilhjelp?
Spørsmål om linjer som er aktuelle i avl er det Else Engen som har oversikten over.
Friskere geiter / Mattilsynet.

Noen medlemmer er også medlem i Friskere Geiter, der anbefales ikke vaksine mot paratuberkulose da man da ikke kan få kontroll over eventuell utbredelse.  Samtidig krever Mattilsynet i noen fylker at det vaksineres.

Vi får her et lojaltetsproblem – vi satser vel på helse og oversikt?

Det er viktig at vi innrapporterer syk/døde dyr slik at det kan bli tatt prøver og vi får informasjon om eventuelle sykdommer.  KSL-rapporten krever et ark for hvert dyr.

Det er nå krav om kurs i godt dyrehold og alle husdyrholdere i hele landet må ha gjennomgått et slik kurs innen 2010.

 

Årsmelding 2008

Styret har bestått av:

Frank Hvaal, leder
Helene Sørby Larsen ,styremedlem – kasserer
Else Engen, styremedlem – Mohairpostens redaktør
Werner Jakobsen, styremedlem
Anga Sæthern, styremedlem- sekretær
Fride Gun Rudi, varamedlem
Nils Jørgen Bruserud, varamedlem
Eva Pedersen, varamedlem

 

Det er pr. 01.januar 2009  61 medlemmer i laget i tillegg kommer familiemedlemmer.
Dette er en økning  som stemmer bra med forventningene for 2008.  Største økning har kommet andre halvår.
Det er også en del som av naturlige årsaker må slutte med mohairgeit, men økningen er heldigvis større.
Det er fortsatt mange som ikke har sendt inn registrering av nye dyr eller omregistrering av solgte dyr,
styret holder på med en omfattende ”opprydding” og alle som er registrert som mohairgeiteholdere vil bli kontaktet.
Håper vi på denne måten får bedre oversikt over eksisterende dyr og linjer og derved lettere formidle omsetning av dyr.

Det er avholdt 3 styremøter i tilegg til møtet etter årsmøtet på Strandsjø 2.februar.  Styremøtereferat er gjengitt i Mohairpostene og på hjemmesiden.

Mohairposten er utkommet med 2 nr med nyttig stoff, mye informasjon om merking og forskrifter i forbindelse med sykdomsbekjempelse, derom også klassifisering.

Forhandlingene med NSG utviklet seg positivt og en avtale ble underskrevet
Mange av Mohairlagets medlemmer er også medlem i NSG noe som både gagner hver enkelt og Mohairlaget.
Det arbeides med spalteplass og artikkel i medlemsbladet NSG,
videre kommer utvikling av en enklere og mer tilgjenglig hjemmeside.

Spinneriet i Telemark er en realitet, mange av mohairlagets medlemmer tegnet aksjer og viste på denne måten sin tro på og interesse for spinneriet.
Mohairlaget tegnet aksjer for kr 20.000. Spinneriet er godt i gang, det spinnes flere kvaliteter og fiber.
De som arbeider der er veldig dyktige – men det er mye å sette seg inn og mange erfaringer å gjøre.
Det er stor interesse for garnet og det som ble presentert på Dyrsku`n ble fort solgt.
Vi håper og tror på en lys framtid for spinneriet og gleder oss til å se utviklingen i 2009.
Det  ble arrangert ”fellespinning” som vanlig hos Hoelfeldt Lund, men med  mindre fiber enn tidligere –
de fleste ventet nok på å få igjen garn fra ”egen” fiber.

Mattilsynet strammer inn på tillatelse til flytting av dyr over fylkesgrenser pga klauvråte.
Det er nå viktig at vi er ekstra varsomme med omsetning av dyr.
Import av dyr er foreløpig lagt på is av samme grunn som overnevnte.
Semin er en veldig usikker metode og vi avventer bedre kunnskap og resultater på dette området.

Planene om utvikling av et kompendium er ikke lagt på is, men det er mye stoff å gå gjennom, vi  lover at det kommer.

Nessætra 07.01.2009 / Anga Sæthern /sekr.

Årsmelding Norsk Mohairlag 2007.

Styret har bestått av:

Frank Hvaal leder

Helene Sørby Larsen kasserer

Else Engen styremedlem + Mohairpost redaktør

Anne Marie Glomvik styremedlem

Anga Sæthern sekretær

Fride Gun Rudi varamedlem

Elin Ørsland varamedlem

Lasse Elvethon varamedlem

 

Det er pr. 01.januar 2008 52 medlemmer i laget og 13 familiemedlemmer. Dette er en liten økning fra 2006 og det har siste halvår kommet flere nye medlemmer. Det er få av medlemmene som har sendt inn informasjon for registrering av sine dyr, alle medlemmer oppfordres derfor til dette. Det er stor etterspørsel etter dyr og styret minner om at dyr som ikke er registrert ikke blir anbefalt ved forespørsel.

Det er avholdt tre styremøter utenom konstitueringsmøtet på Vindfjell 3. februar 2007, samt mye e-post kommunikasjon.

Det er sendt ut to eksemplarer av Mohairposten. Referatene fra styremøtene er referert der.

Mohairposten inneholder igjen oppskrifter som passer til garnet vårt og mye annen nyttig informasjon; blant annet om kriterier vi bør prioriteres ved utvelgelse av avlsdyr. En fjøsinnredning som hindrer dyrene i å ”søle” med høyet og derved spare oss for mye rensing etter klipping finner du også i bladet.

Planlagte sommertreff i Heradsbygda med faginnslag om mohairgeitas helse, fysiologi og ernæring av veterinær Birgitta Blohmann ble avlyst da Birgitta ble syk. Påmeldingen var liten og styret fant det da greiest å avlyse arrangementet.

Birgitta Blohmann har sagt seg villig til å komme på årsmøtet i stedet.

Styret forhandler fortsatt om mohairlagets samarbeid/medlemskap i organisasjonen Sau og Geit. Ref. Mohairpost nr. 1. Frank Hvaal informerer om dette senere på årmøtet.

Vi klarte ikke å være representert på Norges Vels representantskapsmøte. Norges Vel krever nå medlemskontingent av sine medlemmer og for vår del er den på kr 2500. Årsmøte må stemme over fortsatt medlemskap.

Bjørg Solheim søkte om tilskudd til studietur angående oppstart av småskala spinneri i Svartdal. Det er ikke innkommet andre søknader om prosjektmidler og styret besluttet da å støtte Bjørg Solheim med kr 12000 som var avsatte beløp for 2007.

Bjørg Solheim informerte på årsmøtet på Vindfjell om sine planer om et småskala spinneri. Hun har nå vært i Canada og funnet hva hun trenger og håper å komme i gang med spinning i løpet av året. Informasjon er sendt alle medlemmer. Vi håper og tror at etableringen av et spinneri i Telemark vil gi en bedre og mer stabil avsetningskanal for fiber og at de som ønsker kan få gode garnprodukter spunnet av egen mohair..

Styret inviterer stadig medlemmene til å komme med innspill, informasjon og erfaringer,

Responsen er ikke så stor——-men—- i 2008 blir vel alt så mye bedre! (?)

Anga Sæthern/sekr. Nessætra 11.01.2008

Referat fra styremøte i Norsk Mohairlag 4.mars 2008 på By the Way,  Kløfta

Tilstede: Frank Hvaal, Helene Sørby Larsen, Anga Sæthern, vara Fride Gun Rudi møtte for Else Engen
Else Engen og Werner Jakobsen kunne ikke komme,  vara Nils Jørgen Bruserud kunne heller ikke komme.

1:  Referat fra styremøte før årsmøtet på Strandsjø.  Ingen kommentar.
2:  Framdrftsplan 2008:
2.1    NSG har invitert til møte 7.april fra kl 1000-1400.  Møte vil være mellom Animalia, sauekontrollen  og andre raselag.  Det vil bli presentasjon av  registreringsystemet som kashmirlaget har utarbeidet.   Frank ønsker at Else blir med ettersom hun ordner vår registrering.
Kl 1400 vil Frank og Else på vegne av Norsk Mohairlag møte med NSG angående videreforhandling av samarbeidsavtalen.  De vil  forhandle om saker som er viktige for oss angående internett, informasjon i Sau og Geit, semin, tilskudds ordningens premisser, samt drøfte andre samarbeidsformer f. eks spinneriet og muligheter for midler til dette.
2.2:  Gjennomføring av aksjekjøp.
Bjørg Solhei m vil snart sende ut tegningsblankett.  Helene ordner med tegningen og overførsel av penger.
Helene er spurt om hun kan tenke seg å sitte i styret for Telemark Mohairspinneri.  Styret i Norsk Mohairlag håper hun sier ja til dette.
2:3:  Økning i medlemstall.
Målet for 2008 er å øke medlemstallet med 10 medlemmer.  For å oppnå dette må vi gjøre mohairgeita og laget mer synlig.   Dette kan vi kanskje klare ved  artikler i landsdekkende tidskrifter. Skal vi utlyse en ”premie”  til den som får en god reportasje som tydelig  synliggjør mohairgeita og mohairproduksjonen i Norge?  Størrelsen på premien vil i så fall bli vurdert ut fra innhold og utbredelse,   med en grense oppad på kr 2000.
Vi planlegger en årlig artikkel i Bondebladet og Sau og Geit med aktuelt stoff.  Frank  utarbeider en medieplan til nestestyremøte.
Internett:  Frank utarbeider en plan etter møtet med NSG.  Styret deler på redaksjonsansvaret, stoff må byttes ut ofte og det må ”skje” noe på hjemmesiden.  Fride er en aktiv skribent og kan bidra på den fronten.
Mulig forslag på neste årsmøte er muligheten  til å være ”støttemedlem” for kr  100.  Kan være aktuelt for tidligere medlemmer som ikke har geiter lenger, men som likevel vil ha en viss tilknytning til laget.  Støttemedlem vil motta Mohairposten.
2:4:  Øke antall registrerte dyr.  Sende skjema til alle geiteholdere og kartlegge besetningene. På denne måten får vi et reelt antall dyr som eksisterer og kanskje gjøre det lettere for videre registrering.

Eventuelt:
Mohairposten bør ut senest 1. Juni.
Det har vært vanskelig å gjennomføre sommertreff  de siste årene og det ble bestemt at vi satser på et større årsmøte med besøk hos Bjørg Solheim og spinneriet i stedet.  Forslag til sted er Lien Fjellgård i Svartdal i Telemark 31. januar/1. februar.   Det er bra forbindelse når det gjelder offentlige transportmidler og Helene innhenter pristilbud.
På  Åpen post på årsmøtet ble det bestemt at vi skal lage et kompendium om aktuelt stoff om mohairgeiter.  Stoff fra gamle mohairposter  vil bli scannet og lagt ut som dokumentfil på hjemmesiden.  De som ikke har internett kan bestille og få utskrift.
Spinning.   Det tar nok litt til før Bjørg kan ta imot fiber til spinning og Anga sender ut forespørsel om det er ønskelig med fellespinning hos Hoelfedt Lund i vår.
Neste styremøte ble berammet til  2. Juni på Scandic Hotell, Høvik.

 

Referat fra årsmøtet i Norsk Mohairlag på Strandsjø Potetkafe 2. februar 2008

Det var 17 frammøtte, 15 var stemmeberettiget.

Ettersom det var flere nye medlemmer begynte vi med en presentasjon av hver enkelt.

1:  Frank Hvaal åpnet møtet.
2:  Else Engen og Randi Sandberg ble valgt til å underskrive møtebok
sammen med leder.
3:  Frank Hvaal ble valgt til møteleder.
4:  Anga Sæthern ble valgt til referent.
5:  Årsmeldingen ble opplest og godkjent.
6:  Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Forholdsvis store driftsutgifter skyldes etterslep på utgifter som sekretær
har hatt i forbindelse med oppstart og vedlikehold av hjemmeside,
rekvisita, kopiering og porto (ca kr. 10.000).
7:  Fastsetting av kontingent ble utsatt til etter sak 8.1. Samarbeidsavtale med
NSG.
8.1:  Samarbeidsavtale med NSG.
Mohairlaget har i flere år hatt en dialog med NSG for å avklare eventuelt samarbeid mellom lagene.
NSG er en stor politisk/samfunnsmessig viktig organisasjon med stor påvirkningskraft.  Mohairlaget mangler påvirkningskraften, men har til gjengjeld en relativt velfungerende organisering gitt medlemmenes antall og besetningene størrelse.
NSG ønsket en medlemstilknytning til fylkesvise lokallag, dette har Mohairlaget som landsdekkende organisasjon sett seg lite tjent med for sine medlemmer.  Styret har i 2006 anmodet Mohairlagets medlemmer om å melde seg inn iNSG parallelt for å danne en gruppering.
Mohairlaget kan nå etter siste utspill fra NSG, sammen med andre småraselag i Norge ha en knytning direkte mot NSG, med vilkår.  Forslag til samarbeidsavtale mellom NSG og Norsk Mohairlag ble gjengitt i Mohairposten nr, 2/2007  og synes derfor ikke nødvendig å ta med her.
NSG ønsket formell tilbakemelding innen 1.12.2007, men det er meddelt at styret ønsker Årsmøtets synspunkt før samarbeidsavtale inngås.
Norsk Mohairlag oppfyller  kravene om rasegodkjenning,  medlemstall og stambokførte hunndyr.  Kravet om at 80% av medlemmene i småraselag skal være medlemmer i NSG blir på nåværende tidspunkt ikke håndhevet.  Det ble inngått avtaler med småraselag i 2007 hvor det ble gitt dispensasjon fra denne regelen. Medlemskontingent i NSG er kr 600, det er mulig å vare støttemedlem for kr 200 pr år, men mottar da ikke medlemsbladet  Sau og Geit.  Laget får ikke tilskudd for støttemedlemmer.  Årsmøtet bad Frank Hvaal fortsette med forhandlingene med NSG.

8.2:  Endring i lagslovene.   §4.Medlemskap
Nåværende tekst:
Produsenter og sympatisører kan bli medlemmer i laget.  For hvert hovedmedlem kan det være ett familiemedlem.  Familiemedlem har stemmerett i laget.
Forslag til endring:
I tillegg til overstående:    Æresmedlemskap i Norsk Mohairlag kan tildeles medlemmer  av Norsk Mohairlag som har gjort en spesiell og ekstraordinær innsats for laget og lagets formål.
Alle medlemmer kan nominere kandidater til æresmedlemskap, styret delegeres vedtaksmyndighet til utnevnelse.
Forslag til endring av § 4 ble enstemmig vedtatt av Årsmøte.

8:3.  Kjøp av aksjer i Telemark Mohairspinneri:
Bjørg Solheim redegjorde for utviklingen i prosjektet småskala spinneri i Midt Svartdal.  Hun driver en opplevelsesgård og vil kunne presentere hele kjeden av verdiskaping.  Telemark Forsk har vært positive og bevilget midler, hun skal i møte med Innovasjon Norge i februar.  Hun har tidligere sendt informasjon til Mohairlagets medlemmer om prosjektet og mulighet til å kjøpe aksjer.  Tilbakemeldingene har vært at en del har vært interessert i aksjekjøp.   Det er prosjektert med overskudd allerede andre driftsår.

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende forslag til kjøp av aksjer: Norsk Mohailag kjøper aksjer i Telemark Mohairspinneri for kr 20.000.
Årsmøtet ønsker ikke å avsette andre midler til prosjekter for 2008.

8.2:  Medlemskap i Norges Vel.
Årsmøtet anså ikke medlemskap i Norges Vel som aktuelt nå som det blir krevet medlemskontingent på kr 2.500..  Brev om utmelding vil bli sendt.

7:  Fastsetting av kontingent.  Årsmøtet vedtok at hvis samarbeidsavtale med NSG inngås settes kontingenten til kr 200 for medlemmer i Norsk Mohairlag
som også er medlemmer i NSG.  Medlemskontingent for medlemmer kun i Norsk Mohairlag fortsetter å være kr 400.  Kontingent for familiemedlemmer fortsetter å være kr 50.

9:  Valg:
Anne Marie Glomvik ba om å få slippe gjenvalg
Frank Hvaal                    gjenvalg
Else Engen                      gjenvalg
Helene Sørby Larsen      ikke på valg
Anga Sæthern                 ikke på valg
Werner Jakobsen            nytt styremedlem

Vara medlemmer:
Fride Gun Rudi
Nils Jørgen Bruserud
Eva Pedersen

Valgkomite:
Bjørn Sandberg
Bjørg Solheim
Rune Stensrud

 

Årsmøtet ble avsluttet kl  1640.

 

Referat fra styremøte på Strandsjø Potetkafe 02.februar 2008

Tilstede:
Frank Hvaal, Else Engen, Helene Sørby Larsen og Anga Sæthern.

 

Dagsorden for årsmøtet. Ok.

Åpning av årsmøtet.
Husk presisering av at hver betaler for oppholdet direkte til Strandsjø.
Sak 7:  Fastsetting av kontingent behandles etter avstremming om NSG.  Hvis årsmøte går inn for samarbeidsavtalen vil kontingenten til Norsk Mohairlag bli kr 200 for medlemmer i NSG og kr 400 for ikke medlemmer.  Støttemedlemmer i NSG må betale full kontingent i Norsk Mohairlag ettersom det gis tilskudd fra NSG kun for fullverdig medlemskap.

Innkomne forslag.:
8.1:NSG- samarbeid.  Frank redegjorde for fordelene vi kan ha gjennom samarbeid med NSG angående hjelp til hjemmeside, spalteplass i Sau og Geit, beiteprosjekter, informasjon om mohairgeita ut til flere enn kun de som søker selv.  Styret går inn for videre forhandlinger og legger fram utarbeidet forslag for årmøte til avstemming.
8.2:  Æresmedlemskap.  Med tanke på å ha mulighet å utnevne et medlem til æresmedlem i Mohairlaget  framsettes følgende forslag for årsmøte til avstemming:  gjengitt i Årsmøte rappert og ikke tatt med her.

8.3:  Kjøp av aksjer i Telemark Mohairspinner:  Styret ser på Bjørg Solheims prosjekt angående kjøp og start av småskala spinneri med stor optimisme og går inn for at Mohairlaget kjøper aksjer for kr 20.000.  Forslaget legges fram for årmøte til avstemming.  Bjørg redegjør selv på årsmøtet.

Valg:  Frank Hvaal                 gjenvalg
Else Engen                   gjenvalg
Anne Marie Glomvik   ikke gjenvalg
Helene Sørby Larsen   ikke på valg
Anga Sæthern              ikke på valg
Valgkomiteens forslag til nytt styremedlem  Werner Jakobsen.

Varamedlemmer:
Valgkomiteens forslag:  Fride Gun Rudi
Nils Jørgen Bruserud
3. representant prøves valgt på årsmøtet.

 

Referat fra ”Åpen Post” Standsjø Potetkafe 2. februar 2008

Friskere geiter.  Det er ikke funnet smittsomme sykdommer på mohairgeiter, men det oppfordres likevel til å delta i prosjektet ”Friskere geiter”  Dette ble det skrevet en del om Mohairposten nr. 2/2007.
Dyr som skal være med i prosjektet skal ikke være vaksinert. Dette skaper da litt problemer i forhold til Mattilsynets krav om vaksinering.  (ikke krav i alle fylker).  Ingen konklusjon ble gjort, men noen som er med på prosjektet velger å vaksinere uansett for å ha mulighet til å flytte geiter utover fylkesgrenser.

Organisering av levering av fiber til Dansk Naturfiber gjennom Norsk Mohairlag er lagt på vent til vi ser hvordan det går med spinningen i Midt Telemark.  Av samme grunn planlegges ingen fellesspinning hos Hoelfeldt Lund.
Bjørg Solheim viste lysbilder og video fra sitt besøk på spinneri-fabrikken i Canada og svarte på spørsmål.

Registrering:
Det er 773 dyr registrert i Mohairlagets register, mange er antagelig døde.
Mange dyr er ikke registrert – noe som er synd – det hadde gitt oss mer oversikt over blodslinjer og avl.  Alle oppfordres til å registrere geitene sine!!!!!

Det er mange nye medlemmer som har gått glipp av nyttig informasjon som har stått i Mohairposten.  Det ble bestemt at gamle poster gås gjennom og nyttig stoff samles til et kompendium.  Pris ble ikke bestemt, men må vurderes etter at arbeidet er gjort.

Det ble mye mohairprat og tiden gikk fort til middag.

Søndag kom veterinær Birgitta Blohmann og ga mye nyttig informasjon om stell, sykdom og sykdomsbekjempelse.  Det var mange spørsmål og vi vil gjerne at Birgitta kan stille opp på andre arrangement i Mohairlagets regi (evt. sommer treff).  Det kommer eget skriv med notater fra Birgitta.

Årsmøtesamlingen 2008 avsluttet med lunsj.
Oppholdet på Strandsjø har vært en opplevelse i seg selv, koselige lokaler, mye god, potetinspirert mat og koselig vertskap.  For ikke å glemme verdien av at vi med samme interesser for mohairgeit treffes.  Håper flere kan komme neste gang.

 

Styremøte i Norsk Mohairlag 29.10.2007 ”By the Way ”, Kløfta.

 

Tilstede: Frank Hvaal, Else Engen, Anga Sæthern og kommunikasjon med Helene Sørby Larsen pr. sms

 

Sak 1: Referat fra forrige styremøte godkjent.

Sommertreff ble avlyst pga. sykdom og liten interesse utenom styret.

 

Sak 2: Bjørg Solheim søkte om prosjektmidler i forbindelse med studietur til Canada vedrørende kjøp av småskala spinneri. Styret er glad for initiativet og ser fram til videre utvikling og vedtok at avsatte beløp for 2007, kr 12.000, bevilges og kasserer overfører snarest. Det er ikke kommet inn andre søknader om prosjektmidler.

Styret har gått gjennom prosjektet og utarbeider et forslag om aksjekjøp som legges fram til årsmøte.

Mer informasjon kommer fra Bjørg etter hvert og hun vil også kontakte hvert medlem.

 

Sak 3: Medlemsstatus pr i dag er 53 medlemmer / 12 familiemedlemmer. Mange reagerte og betalte kontingenten etter betalingsanmodningen i Mohairposten nr 1, husk ellers at utmeldelses dato er 1. november.

Listen blir sjekket og alle nye medlemmer får velkomstbrev med lagslover, siste nr av mohairposten og brosjyrer sammen med kontingentgiro.

Medlemmene kan bestille flere brosjyrer hos Helene Sørby Larsen, maks 50 stk pr medlem pr år. utover disse betales selvkost pr. brosjyre.

 

Sak 4: NSG. Som nevnt i forrige referat er all informasjon om mohairgeita sendt NSG for godkjenning som småraselag.

Vi har enda ikke fått tilbakemelding derfra, men vi håper på nærmere samarbeid mht hjemmeside, tidsskrift og mulighet til å søke om støtte til prosjekter fra avsatte pott til småraselag.

 

Sak 5: Sending av fiber til Danmark: Etablering av mottak i Norge er antagelig ikke aktuelt med tanke på Bjørg Solheim sitt prosjekt. Samtidig som Dansk Naturfiber informerer om nye regler angående fiber fra andre land; hver enkelt besetning må levere veterinærattest for hver innsendelse. Dette vil jo fordyre mye og det vil bli svært lite igjen til produsent.

 

Sak 6: Friskere geiter.

Som tidligere nevnt er prosjektet rettet mot melkegeit. Les om prosjektet på NSG.no Det er ikke påvist smittsomme sykdommer på mohairgeit i Norge, men her har vi en fin mulighet til å forvisse oss om dette, eller hvis det finnes sykdommer er det viktig å få klarlagt dette og sette i gang mot- tiltak Prosjektet består i korte trekk i at du melder deg inn i ”friskere geiter”, får tilsendt prøveutstyr, lokal veterinær tar blodprøver av dyra dine, du må beskrive smitteverntiltak, eventuelle andre pålegg, attest fra veterinær – hvis alt er i orden får du godkjenning. Ta deretter kontakt med Mattilsynet og gi beskjed om resultatet. NB. Det anbefales å ta blodprøve av dyra da de er forholdsvis nyklipte. Slik det ser ut nå dekkes kostnadene av ”Friskere geiter”.

 

Sak 7: Mohairpost nr 2 / 2007.: Innhold:

Innkalling til årsmøte, sannsynligvis 2.-3. februar 2008.

Dagsorden for årsmøte.

Fagtema i forbindelse med årsmøtet: Mohairgeitas helse og fysiologi ved Veterinær Birgitta Blohmann.

Referat fra styremøte.

Friskere geiter.

NSG.

Informasjon fra Bjørg Solheim om Telemark Mohairspinneri og Mohairlagets tilknytning til selskapet.

Registrering.

Oppskrift.

Oppdatert medlemsliste

Lagslovene.

 

Sak 8: Valg på styremedlemmer.

Valgkomiteen kontaktes angående valg av nye styremedlemmer.

 

Eventuelt: Else bestiller flere brosjyrer og noen eksemplarer av Mohairposten nr.1, 2007.

På forrige årsmøte ble det snakket om æresmedlemmer i Norsk Mohairlag, styret tar stilling til forslaget og legger fram for årsmøte.

 

Nessætra, 07.11.2007

Anga Sæthern

Sekr.

 

Referat fra ÅPEN POST på Vindfjell Gjestegård 03.02.2007

Bjørg Solheim redegjorde for Telemark prosjektet. Det er mange mohairdyr i Telemark og det er dannet prosjektgrupper med tanke på avl, kulturlandskap, beite, kjøtt og produktutvikling.
Bjørg bor på en gammel kulturgård og satser på besøk med salg og opplevelser basert på historie og tradisjon. Hun er interessert i produktutvikling, spesielt veving. Hun har planer og håp om å kunne spinne mohair på gården og har sett på mange minispinnerier. Hun har funnet utstyr laget i Canada som er spesielt egnet til denne type fiber. Det er jo et økonomisk moment her og hun håper at prosjektet kvalifiserer til bevilgning fra Telemark forskning. Går dette i orden vil det bli behov for mye grov fiber (til tykke matter), dette er fiberen vi sliter med å finne anvendelse for i dag, så dette kan være bra for oss alle. Hun har også planer om å spinne flere kvaliteter og håper å kunne gi mohairprodusentene tilbud om å få spunnet sin egen fiber og få igjen sitt eget garn. Dette høres jo veldig bra ut og vi håper dette går i orden.
Bjørg har også hatt kontakt med Hillesvåg som stiller seg positive til farging av mohairgarn, og vil snart være i gang med prøvefarging. Dette er veldig positivt ettersom vi ikke har hatt tilfredstillende løsninger med tanke på pris og leveringstid.
Frank Hvaal er med i gruppa som arbeider med avl. Det er kun 3 blodslinjer i Telemark, og det trengs flere. Det er viktig at det jobbes seriøst på den fronten. Dette er noe Frank brenner for og han vil nok gjøre en god jobb der.

Sommertreff ble diskutert og ettersom arrangementene på sætra til Randi og Bjørn Sandberg i Heradsbygd er de som har hatt flest deltakere er det et sterkt ønske om at vi får komme dit til sommeren også. Helene Sørby Larsen har kontakt med veterinær som har erfaring med mohairgeit fra praksistid på New Zealand – vi håper hun kan komme og bistå med den faglige delen.

NSG: 23 av medlemmene i Norsk Mohairlag er medlemmer i NSG. Kravet fra NSG er at vi er medlemmer i de forskjellige fylkeslag og der blir vi få i forhold til de andre småfe produsentene (NSG godtar ikke innmelding av raselag). Det er derfor ikke lett å få noen innflytelse som mohairprodusent. Det arbeides fortsatt med å få til et samarbeid med Kashmir-laget, ser ut til at det er vanskelig å få til med de andre raselagene.

Jorine-mohair: Corine har nå kjøpt ut Jorunn Gjøen og driver sokkeproduksjonen alene. Safa produserer sokkene, men er nå blitt ganske dyre. Corine vurderer produksjon i utlandet. Hun vil gjerne ha et større salg og etterlyser ideer

Alle er enige om at MOHAIR POSTEN er viktig. Alle seriøse lag har et tidsskrift, så vi må prøve å fortsette med 2 nr. i året. Else Engen undersøker hvor mye dyrere det vil bli å ha fargebilder i stedet for svart hvitt. Det kom forslag om at hvert nummer inneholder en strikkeoppskrift, og styret vil derfor sette pris på om medlemmer som er fingernemme sender inn bidrag. Alt tas stoff imot med takk!!

Hvordan skal vi få større aktivitet i laget? Vi lurer på om danskene har gjort noe som fenger, men det er det samme som her, noen selger fiber, noen selger produkter. Det har vært problemer med farger – må være på forskudd når det gjelder mote farger. Håper dette blir lettere for oss nå med kontakten med Hillesvåg.

Vi avsluttet ca kl 19, og praten fortsatte under middagen og utover kvelden.

 

Referat fra styremøte på ”By the way” Kløfta 15.03.07.

Tilstede: Frank Hvaal, Else Engen, Helene Sørby Larsen og Anga Sæthern.
Bjørg Solheim har vært i møte med NSG, men hadde dessverre ikke anledning til å møte, Frank tar kontakt og får referat derfra.

Sak 1: Internettsiden blir fortsatt redigert ev Trond Arne Fjeld, Anga undersøker pris og gjør avtale
” 2: Mohairposten: Stoff til neste nr: utvelgelse av dyr – Frank skriver fra kurset vi hadde på årsmøtet. Tegninger av forinnredning. Årsmelding og korrigert regnskap. Styremøtereferat. Oppskrift.
Brev fra spinnegruppa. Purring på kontingent.

” 3: Har noen oppskrifter som de kan tenke seg å selge? Forslag til priser: kr. 500-1000
for mindre produkter, kr 2000 for genser og større ting. Mål på prøvelapp må
foreligge. Vi kontakter for å høre hennes mening om priser og avtaler medd
opprettshaver.

” 4: Søknad om prosjektmidler. Mohairlagets medlemmer kan søke om prosjektmidler
Søknad må inneholde beskrivelse, budsjett og gjennomføringsplan, Prosjektet bør
ha en viss nytteverdi for mohairlagets medlemmer

” 5: Farging av garn: Det er sendt garn til Hillesvåg for farging. Minste kvantum pr
farge er 4 kg, har ikke fått eksakt pris, men ca kr 85-90 pr kg, under 9 kg, tillegg på
kr 112 pr farge. Vi har hatt kontakt med Gunnar Myhr

” 6: Sommertreff:
Sted: Seter til Sandberg i Heradsbygd. Har hatt 2 vellykkede treff der før.
Dato: 11/12 august (eventuelt 10. for de som vil komme fredag).
Faginnslag: Veterinær Birgitta Blohmann, som har erfaring med mohairgeiter fra
New Zealand, blir forespurt om hun kan komme lørdag. Vi vil gjerne høre om
ernæring, fysiologi og sykdommer.

” 7: Tidligere vedtak om dekning av reiseutgifter på kr 1 pr km etter første 10 mil, ble
omgjort til å gjelde fra første km. Det er mange i styret som har lang vei og derved
nødvendig å få litt dekning av utgifter i forbindelse med reise..
Møtet ble avsluttet kl 2100. Nessæter 01.04.2007, Anga Sæthern

 

Referat fra styremøte på Billingstad 14.mai 2007.

Tilstede: Frank Hvaal, Bjørg Solheim, Else Enge, Helene Sørby Larsen og Anga Sæthern.
Sak 1: Gjennomgang av referat fra styremøte 15.03.
1: Priser på redigering av hjemmeside foreliggere ikke enda. Dette er nå undersøkt og
Trond Arne Fjeld vil ha kr 1000 pr. år.
2: Mohairposten blir noe forsinket p.g.a. tordenvær (ødelagt PC osv.).
3: Oppskrifter som Mohairlaget kjøper honoreres etter styrets vurdering. Mohairlaget
overtar derved rettighetene og oppskriftene er da til fri anvendelse av mohairlagets
medlemmer. Oppskrifter gjengis i mohairposten eller fås tilsendt ved henvendelse.
Helene Sørby Larsen formidler.
5: 3 produsenter har sendt garn til farging, klart i disse dager.
4: Søknad om prosjektmidler informeres om i mohairposten og hjemmeside.
6: Dato for ”Sommertreff” flyttes til 18/19. august.
7: Ved representasjon dekkes alle utgifter.
Sak 2: NSG /Samarbeidsavtale. Bjørg Solheim har vært i møte med NSG om samarbeidsavtale.
NSG forlanger at minst 80% av medlemmene våre er medlem i NSG. Rasestandard skal foreligge og søknad om godkjenning av rase. Avlsplan skal være utarbeidet.
Rasestandard og avlsplan er sendt inn. Frank undersøker om flere opplysninger trengs. Når det gjelder medlemstallet, er ca 50% av Mohairlagets medlemmer i NSG pr. i dag, så målet må være at flere melder seg inn. 80 % er nok ikke å forvente, så vi må prøve å forhandle fram en noe mindre prosentsats. Avlsplan skulle diskuteres i NSG før påske, men vi har ikke fått tilbakemelding enda. NSG har avsatt kr 150 000 til bruk på småraselagene.
Dyrene våre må fortsatt registreres i vårt register, ettersom ikke annet foreligger.
NSGs register for melkegeit og sau kan ikke benyttes uten en del redigering, da det er andre kvaliteter vi ønsker å registrere, så som fiber mengde og kvalitet. Alle dyr må stambokføres og merkeforskriften følges.
Semin: For å lette på problemene med å flytte dyr over fylkesgrenser, er semin aktuelt.,
NSG gir mulighet for å sette en bukk inn på tappestasjon. Styret anser dette som lite aktuelt nå da det finnes aktuelle bukker som kan flyttes over fylkesgrenser og at tapping av kun en bukk gir samme avlsmateriale over hele landet. Import av sæd vil være mer interessant da vi kan få sæd fra flere bukker. Mohairlaget håper på samarbeide med NSG i denne saken også.
Styret kan gi råd angående avlsdyr.
For å lykkes med semin er det viktig å treffe rett i forhold til brunst. Bør brunstkurs arrangeres?

Sak 3: Friskere geiter: Prosjektet er rettet mot melkegeit. Vi vet pr. i dag ikke om alvorlige smittsomme sykdommer på mohairgeit, men vi kan gjøre mer enn bare overvåking 2 ganger i året. Blodprøve og melkeprøve kan tas. Jo bedre vi kan dokumentere våre dyrs helsestatus jo enklere vil det være å flytte dem til andre. Styret anbefaler at medlemmene melder seg inn i prosjektet ”Friskere geiter” for informasjon se : http://www.leine.no/htg/sanering/

Sak 4: Status Telemark-prosjektet. Bjørg Solheim og hennes samarbeidspartnere er ferdig med forprosjektet når det gjelder produktutvikling, kulturlandskap og opplevelse / et pedagogisk element. Driften er økologisk. Avlsprosjektet har ligget litt i dvale, men Frank engasjerer seg.
Hvis alt går etter planen kjøper Bjørg et spinneri, bygger hus og setter i gang. Målet er å spinne 1000 kg i året. Konseptet vil være å kjøpe fiber til eget bruk og å foreta leie spinning.
Finansiering skjer vha. egne midler, støtte fra Telemark-forsk, Innovasjon Norge og muligheter til aksjetegning. Mohairlaget støtter opp om prosjektet og vil kjøpe aksjer, de enkelte medlemmer vil også ha mulighet til å kjøpe aksjer. Antatt pris pr. aksje: kr 1000.

Sak 5: Semin. Kommentert i sak 2. NSG.

Sak 6: Spinning av garn. Spinnegruppa inviterer til innsendelse av fiber til spinning. Sortering vil skje 16. juni i Grimstad hos Norsk Kunstvevgarn. Medlemmene vil få invitasjon. Les mer på ”mohair.no” Siden er ikke oppdater når det gjelder adresser.

Sak 7: Sommertreff. Innbydelse i Mohairposten. Revelberget seter i Heradsbygd ved Elverum. 18. og 19. august. Tema: Mohairgeit: Ernæring, fysiologi og sykdommer. Veterinær Birgitta Blohmann kommer (har vært veterinær på New Zealand). Dyra våre, produkter og sosialt samvær.

Sak 8: Mohairposten sendes ut i juni. Stoff må sendes på nytt til Else pga datahavari/torden.
Sak 9: Annet: Representant til representantskapsmøtet i Norges Vel 1. juni. Prøver å få noen til å stille.
Æredsmedlemmer i Mohairlaget. Styret utarbeider statutter og forelegger på årsmøtet.